Адвокат Калин Найденов е завършил магистърска степен във Висшия финансово-стопански институт "Д. А. Ценов" - Свищов през 1988 год. по специалността "финанси, кредит и застрахователно дело" и магистърска степен по специалността "право" към Великотърновския университет през 2006г. Трудовият му стаж е преминал в следните фирми и учреждения: счетоводител-контрольор в ДСК – Хасково; гл. счетоводител на ЕТ “Вива Арго Браво” – София, клон Хасково; гл. финансов ревизор в отдел “Бюджет” на ТУ “Държавен финансов контрол” – Хасково; кредитен инспектор в ТБ “Хеброс” АД, кл.”Тракия” – Хасково; гл. данъчен инспектор и ръководител сектор “Данъчни ревизии” при ТДД /сега НАП/ – Хасково. От 2000г. е съдружник в семайната "Счетоводно-консултантска къща "Ависта"", както и вещо лице към Хасковски окръжен съд по съдебно-счетоводни и икономически експертизи. От 2007г. до 2014г. е юрисконсулт в различни фирми, като ги представлява съдебно по данъчни дела. Като адвокат работи от 01.01.2015г. Придобития опит в горепосочените институции и фирми му помага и в дейността му като юрист и адвокат в областта на търговското, административното, данъчното, застрахователното и банковото право, с които предимно се занимава.

 

За контакти:

гр. Хасково, бул."Раковски" 16 А, оф.2

тел: 038/62-25-02; 0887/089023

e-mail: knaydenov@avista-bg.net

 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА С УЧАСТИЕТО НА АДВ. НАЙДЕНОВ:

  • Данъчни дела:

1. Решение на ПАС срещу НАП по ЗДДС /непризнат ДДС/ - I инстанция

 Решение на ВАС срещу НАП по ЗДДС /непризнат ДДС/ -  II инстанция

2. Решение на ПАС срещу НАП по ЗДДС - /непризнат ДДС за лек автомобил/

3. Решение на ПАС срещу НАП по ЗДДС /непризнат ДДС/ - I инстанция

Решение на ВАС срещу НАП по ЗДДС /непризнат ДДС/ - IІ инстанция

 

  • Търговски дела:

1. Решение на Панагюрски РС /неплатена сума по фактури/ - І инстанция;

 Решение на Пазарджишки ОС /неплатена сума по фактури/  - ІІ инстанция.

 2. Решение на Панагюрски РС /неплатена сума по фактури/  -

 /влязло в  законна сила/.

 3. Решение на Хасковски ОС /неплатена сума по фактури/  -

 /влязло в  законна сила/.

4. Решение на Хасковски районен съд /неплатена сума по фактури/ -

/неподлежащо на обжалване/.

5. Решение на Хасковски районен съд /спор между превозвач и спедитор/   -          І инстанция

ІІ инстанция

/подобни на последните има серия други решения, които поради идентичност на мотивите не са посочени тук/

 

  • Банкови дела:

1. Решение на ХОС срещу банка /надвзети лихви по

 ипотечен кредит/ - І инстанция

 Решение на ПАп.С срещу банка /надвзети лихви по

 ипотечен кредит/ - ІI инстанция

Определение на ВКС срещу банка /надвзети лихви по

 ипотечен кредит/ - ІII инстанция

 

2. Решение на ХРС срещу банка /надвзети лихви и курсови разлики по

 ипотечен кредит в шв. франкове/ - І инстанция

Решение на ХОС срещу банка /надвзети лихви и курсови разлики по

 ипотечен кредит/ - ІІ инстанция

 

3. Решение на ХОС срещу банка /надвзети лихви и курсови разлики по

 ипотечен кредит в шв. франкове/ - І инстанция

 

  • Застрахователни дела:

1. Решение на ХОС срещу Застр компания /по отказ за плащане на застр. обезщетение/ - ІI инстанция

 

  • Административно-наказателни дела:

1. Решение на ХРС срещу КЗП - І инстанция

Решение на ХАС срещу КЗП - ІІ инстанция

 

2. Решение на ХРС срещу НАП

 

СЧЕТОВОДНО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА "АВИСТА"